ບໍລິສັດ ພັນທະມິດ ທົດລອງ ແລະ ວິໄຈ ຈຳກັດ

Attentive to Customers – Timely Service – Continuous Improvement

ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບລູກຄ້າ – ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ທັນເວລາ – ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ພັນທະມິດ ທົດລອງ ແລະ ວິໄຈ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງທົດລອງກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນເອກະລາດ ເຊິ່ງສະໜອງການບໍລິການຫ້ອງທົດລອງໃນລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ພະນັກງານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ດີ ແລະ ເປັນຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ການຮັບຮອງມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17025:2005.

ບໍລິສັດ ພັນທະມິດ ໃຫ້ບໍລິການ ການວິເຄາະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມມີ ຄຸນນະພາບນໍ້າ, ຄຸນນະພາບອາກາດ, ການວັດແທກລະດັບສຽງດັງ, ການວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນ, ການຄຸນນະພາບຕະກອນ ແລະ ດິນ ແລະ ການບໍລິການສອບທຽບເຄື່ອງມື ເຊິ່ງບໍລິການເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດລາວ. ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການບໍລິການທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ລາຄາສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ບໍລິການ ນຳສົ່ງຕົວຢ່າງໄປວິເຄາະຢູ່ຫ້ອງທົດລອງປະເທດໄທ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບ ບໍລິສັດ Eastern Thai Consulting (1992) ໃນກໍລະນີທີ່ບໍ່ສາມາດວິເຄາະຢູ່ລາວ. ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ພວກເຮົາ ຍັງໃຫ້ບໍລິການດ້ວຍຄວາມຊຳນານສູງ ໃນການສອບທຽບມາດຕະຖານເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກເຄື່ອງມືວິທະຍາສາດ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດທີ່ຢູ່ປະເທດໄທ Asia Medical and Agriculture Laboratory and Research.

ວິໄສທັດ Vision
ເປັນຜູ້ນຳທາງດ້ານ ຫ້ອງທົດລອງວິເຄາະຂອງເອກະຊົນໃນ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ.
ພັນທະກິດ Mission
• ໃຫ້ບໍລິການຫ້ອງທົດລອງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ວ່ອງໄວ,​ ໄດ້ຮັບຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍມີນັກວິຊາການທີ່ມີຄວາມຊຳນານງານສູງ ແລະ ທັງນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ແລະ ວິທີການທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບມາດຕະຖານສາກົນ.
• ສືບຕໍ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ, ວິທີການເຮັດວຽກ ແລະ ຖານຄວາມຮູ້ ໂດຍຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.
• ຮັບຮູ້ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ເຮັດວຽກຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະ ຮ່ວມມືກັນກຳນົດເວລາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການເຮັດວຽກ.