ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນຫ້ອງທົດລອງ ສາມາດດຳເນີນໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ສ້າງຜົນລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສອບທຽບຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ການສອບທຽບເປັນປະຈຳຕາມແຕ່ລະໄລຍະທີ່ກຳນົດ ຫຼື ກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການໃຊ້ງານ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການວັດແທກໂດຍການຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນສອບທຽບ. ຂະບວນການສອບທຽບເຄື່ອງມືສາມາດຊີວັດປະລິມານ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນຂະບວນການວັດແທກໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດ ໃຫ້ບໍລິການສອບທຽບເຄື່ອງມື ທັງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບເຄື່ອງມືຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ສາກົນໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຂອບເຂດການບໍລິການປະກອບດ້ວຍ ດ້ານມວນສານ, ຂະໜາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ບໍລິມາດ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ (pH) ຕ່າງໆ, ເຄື່ອງມືວັດແທກການສົ່ງກະແສໄຟ, ລະດັບສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນອື່ນໆ

  • Volumetric (Pipette, Flask, Burette, Cylinder, Piston pipette, Dispenser, Digital burette)
  • Mass (Weight, Spring balance & Electronic balance)
  • Pressure (Pressure gauge, Pressure switch, Pressure recorder, Vacuum gauge)
  • Chemical (pH meter, Refractometer)
  • Temperature (Digital thermometer, Temperature data logger, Temperature recorder, Autoclave, Oven, Freezer and other)
  • Other (Centrifuge, Moisture balance, etc.)

Mass Calibration

Meter Calibration

Volumetric Calibration

Thermometer Calibration