Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ

Groundwater

ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ

     ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນແມ່ນ ພື້ນທີ່ທີມີການສະສົມນ້ຳຢູ່ຫຼາຍ ໂດຍເກີດຈາກການສະສົມ ເປັນເວລາຍາວນານຜ່ານຂະບວນການພ້ອມວິທີຕ່າງໆ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

     ປັດຈຸບັນເຮົາໃຊ້ນໍ້າໃຕ້ດິນມາຊົມໃຊ້ ໃນ 2 ລັກສະນະຄື:
           – ບໍ່ນ້ຳບາດານ
           – ການຂຸດເຈາະ
     ເພື່ອໃຫ້ເກີດຄວາມເລິກຈົນເຫັນນ້ຳຊືມອອກມາຈາກນັ້ນກໍ່ປ່ອຍໃຫ້ນ້ຳຊືມອອກມາ ແລ້ວນຳນ້ຳທີ່ຊືມອອກມານັ້ນມາຊົມໃຊ້.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 263 962
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 171 total views,  3 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ