ບໍລິການ

ບໍລິການກວດວິເຄາະຄຸນນະພາບອາກາດ

ບໍລິການສອບທຽບເຄື່ອງມື

ບໍລິການກວດວິເຄາະຄຸນນະພາບນ້ຳ

ບໍລິການກວດວິເຄາະຄຸນນະພາບຕະກອນ ແລະ ດິນ

ບໍລິການວັດລະດັບສຽງດັງ

ບໍລິການວັດແທກການສັ່ນສະເທືອນ

Our Clients

ເຮືອນເລກທີ 122, ໜ່ວຍ 5, ບ້ານດົງປາລານທົ່ງ
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສາຍດ່ວນ: 021 263962
ມືຖື: 020 5555 7623
ອີເມວ: info@phanthamit.com
8:00 – 17:00 Mon – Fri