Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນ້ຳ ຈາກປ້ຳນ້ຳມັນ

ມາດຕະຖານການຄວບຄຸມ ການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນ້ຳ ຈາກປ້ຳນ້ຳມັນ

  ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ການຮົ່ວໄຫລ່ຂອງນໍ້າມັນ ແລະ ເຄມີ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂື້ນໃນແມ່ນ້ຳລຳເຊ ຫ້ວຍຮ່ອງຄອງບຶງ ປະຊາຊົນໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບນໍ້າເຊື່ອມໂຊມລົງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນແຫ່ງຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຈິ່ງປະກາດໃຊ້ມາດຕະຖານຄວບຄຸມການປ່ອຍມົນລະພິດທາງນໍ້າ ຈາກປໍ້ານໍ້າມັນ
     – ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ດັ່ງ (Potential of Hydrogen)
        pH 5.5-8.5
     – ຊີໂອດີ (Chemical Oxygen Demand)
        COD<200 mg/L
     – ທາດແຂງແຂວນລອຍ (Total Suspended Solid)
       TSS<60 mg/L
     – ໄຂມັນ ແລະ ນຳມັນ (Fat, Oil and Grease)
       FOG<15 mg/L
      ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດ (PAL) ໃຫ້ບໍລິການວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າ, ດ້ວຍລະບົບການວິເຄາະທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມຍັງສາມາດຢັ້ງຢືນກັບອົງການທີ່ໃຫ້ການຄວບຄຸມ
ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໄດ້.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 532 total views,  4 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ