ການວັດແທກລະດັບສຽງດັງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນຫຼາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນເຖິງສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ. ມົນລະພິດທາງສຽງເຮັດໃຫ້ພະນັກງານມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການສູນເສຍການໄດ້ຍິນ ແລະ ລະບົບປະສາດການຮັບສຽງໃນໄລຍະຍາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວັດແທກລະດັບສຽງດັງໃຫ້ຢູ່ໃນລະບັບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຕາມເກນກຳນົດຂອງກະຊວງວາງອອກຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ.

 

ນອກຈາກການວັດແທກລະດັບສຽງໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແລ້ວ, ການກວດກາຕິດຕາມລະດັບສຽງທີ່ມາຈາກສະພາບແວດລ້ອມພາຍນອອກກໍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ແຫລ່ງທີ່ກໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງສຽງໂດຍທົ່ວໄປໄດ້ແກ່: ສະຖານທີ່ຂອງກິດຈະກຳອຸດສາຫະກຳ, ສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ສະໜາມບິນ ແລະ ອື່ນໆ.

 

ຫ້ອງທົດລອງ ພັນທະມິດ ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການທົດສອບລະດັບສຽງດັງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຕິດຕາມວັດແທກລະດັບສຽງລົບກວນ ທັງກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ເຂດທີ່ພັກອາໄສ ເຂດອຸດສະຫາກຳ ແລະ ພື້ນທີ່ອື່ນໆທີ່ອາດກໍໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງສຽງ.