Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ນ້ຳໜ້າດິນ

ນ້ຳໜ້າດິນ

       ນ້ຳໜ້າດິນຄື ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເກີດຂຶ້ນເອງຕາມທຳມະຊາດ
       ເກີດຈາກຝົນຕົກລົງມາ ແລະ ດິນບໍ່ສາມາດດູດຊື່ມນ້ຳຝົນເຫຼົ່ານັ້ນເອົາໄວ້ໄດ້ທັງໝົດ ນ້ຳໜ້າດິນ ຖືວ່າເປັນນໍ້າທີ່ຢູ່ເທິງພື້ນໂລກໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຝົນໄຫຼ່ໄປຕາມພື້ນທີ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງບໍລິເວນ ທີ່ນໍ້າຝົນໄຫຼ່ໄປນັ້ນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນແອ່ງນ້ຳ, ເປັນບໍ ຫຼື ເປັນໂຄງສ້າງໃນຮູບຮ່າງລັກສະນະຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດເກັບກັກນ້ຳໄວ້ໄດ້ ເມື່ອເກີດມີການສະສົມໄປເລື້ອຍໆ ບວກກັບປັດໃຈສໍາຄັນທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເກີດນ້ຳໜ້າ ດິນ ເມື່ອໄລຍະເວລາຍາວນານຂຶ້ນກໍເຮັດໃຫ້ເກີດນ້ຳໜ້າດິນ.
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 579 total views,  3 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ