Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ມົນລະຜິດທາງອາກາດ ສ່ວນໃຫ່ຍເກີດມາຈາກໃສ?

ມົນລະຜິດທາງອາກາດ ສ່ວນໃຫ່ຍເກີດມາຈາກໃສ?

          ສ່ວນໃຫ່ຍແລ້ວເກີດມາຈາກຄວັນຂອງຍານພາຫະນະ ແລະ ຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ຄວັນດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ເກີດການອັກເສບ ແລະ ຄັນຄາຍ ຊ້ຳເຮື້ອ.
          ຄວັນຈາກໂຮງງານອຸດສະຫະກຳ ບາງແຫ່ງມີກາສຊັບເຟິໄດອອ໊ກໄຊ ຫລື ໄນໂຕເຈນອອກໄຊ ເປັນອົງປະກອບ ເມື່ອໄປລວມໂຕກັບລະອອງນໍ້າໃນອາກາດ ຈະກາຍເປັນສານລະລາຍຊັລຟິວຣິລ ອາຊິດ (Sulfuric acid: H2SO4) ຫລື ອາຊິດໄນຕຮິກ (Nitric acid: HNO3) ກາຍເປັນຝົນອາຊິດ ຕົກລົງມາກາຍເປັນອັນຕະລາຍ ອາດເກີດເປັນໂລກພູມແພ້ ຫລື ເຍື້ອຫຸ້ມຕາອັກເສບ.

          ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດທີ່ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການຊຶ່ງ ທ່ານສາມາດຮັບຮູ້ເຖິງຄຸນນະພາບອາກາດດີຈົນຮອດອາກາດເປັນພິດ, ທີ່ພວກເຮົາສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຈາກຜົນວັດແທກ.

          ທ່ານສາມາດວັກແທກໄດ້ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ບ້ານເຮືອນ, ສຳນັກງານ, ພື້ນທີ່ໂລ່ງແຈ້ງ ຫຼື ສະໜາມການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 473 total views,  2 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ