Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ຄຸນນະພາບອາກາດອ້ອມຮອບອາຄານຕ້ອງມີຄ່າປົນເປື້ອນຫຼາຍປາ..

ຄຸນນະພາບອາກາດອ້ອມຮອບອາຄານຕ້ອງມີຄ່າປົນເປື້ອນຫຼາຍປານໃດເຖິງເກີນກຳນົດທີ່ມາດຕະຖານໄດ້ວາງອອກ??

ເພາະສານປົນເປື້ອນໃນອາກາດສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງຕໍ່ສຸຂະພາບ ,ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັດ, ຊຶ່ງການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບອາກາດນັ້ນ ບັນດາໂຮງງານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດຕ່າງໆ ທີ່ສາມາດປ່ອຍມົນລະພິດ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມເປັນປະຈໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ ຄວນມີຕາມອັດຕາດັ່ງນີ້:
• ຝຸ່ນລະອອງລວມ(TSP)
ໜໍ້ຕົ້ມ ແລະ ເຕົາເຜົາທີ່ໃຊ້ແຫ່ງກຳເນີດຄວາມຮ້ອນ
– ນໍ້າມັນເຕົາມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 240 mg/m3
– ຖານຫີນ, ຊີວະມວນ ແລະ ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ
ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 320 mg/m3
– ຂະບວນການຫລອມ, ຮີດ, ດຶງ ໂລຫະ
(ເຫລັກ ແລະ ອາລູມີນຽມ)
ການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 240 mg/m3
ບໍ່ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 300 mg/m3
– ການຜະລິດທົ່ວໄປ.
ບໍ່ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 400 mg/m3
ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 320 mg/m3
• ຊັລເຟີ ໄດອ໊ອກໄຊດ໌
– ນໍ້າມັນເຕົາມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 950ppm
– ຖານຫີນມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 700ppm
– ຊີວະມວນ ແລະ ເຊື້ອໄຟອື່ນໆ
ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 60ppm
– ການຜະລິດທົ່ວໄປ.
ບໍ່ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 500ppm
• ໄນໂຕຮເຈນອ໊ອກໄຊດ໌ NOx as NO2
– ນໍ້າມັນເຕົາ, ຊີວະມວນ, ການຜະລິດທົ່ວໄປ
ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 200ppm
– ຖານຫີນ ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 400ppm
• ຄາຣ໌ບອນໂມນ໊ອກໄຊດ໌ (CO)
– ການຜະລິດທົ່ວໄປ.
ບໍ່ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 870ppm
ມີການເຜົາໄໜ້ເຊື້ອໄຟບໍ່ໃຫ້ເກີນ 690ppm

 394 total views,  2 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ