Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 410 214, (20) 5555 7623

ບໍລິການ ການສອບທຽບເຄື່ອງມື

ບໍລິການສອບທຽບເຄື່ອງມື

    ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງຈັກໃນຫ້ອງທົດລອງ ສາມາດດຳເນີນໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ແລະ ສ້າງຜົນລັບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງຈັກຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສອບທຽບຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ. ການສອບທຽບເປັນປະຈຳຕາມແຕ່ລະໄລຍະທີ່ກຳນົດ ຫຼື ກ່ອນ ແລະ ພາຍຫຼັງການໃຊ້ງານ ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມບໍ່ແນ່ນອນດ້ານການວັດແທກໂດຍການຮັບປະ ກັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງອຸປະກອນສອບທຽບ. ຂະບວນການສອບທຽບເຄື່ອງມືສາມາດຊີວັດປະລິມານ ແລະ ຄວບຄຸມຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນຂະບວນການວັດແທກໃນລະດັບທີ່ຍອມຮັບໄດ້.

Mass Calibration

ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດ ໃຫ້ບໍລິການສອບທຽບເຄື່ອງມື ທັງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ນອກສະຖານທີ່ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາສາມາດກວດສອບເຄື່ອງມືຂອງທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານທີ່ສາກົນໄດ້ກຳນົດໄວ້.

ຂອບເຂດການບໍລິການປະກອບດ້ວຍ ດ້ານມວນສານ, ຂະໜາດ, ໄຟຟ້າ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບພະລັງງານ, ເຄື່ອງວັດຄວາມດັນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ບໍລິມາດ, ເຄື່ອງມືວັດແທກ (pH) ຕ່າງໆ, ເຄື່ອງມືວັດແທກການສົ່ງກະແສໄຟ, ລະດັບສຽງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນອື່ນໆ

 

Volumetric (Pipette, Flask, Burette, Cylinder, Piston pipette, Dispenser, Digital burette)

Mass (Weight, Spring balance & Electronic balance)

Pressure (Pressure gauge, Pressure switch, Pressure recorder, Vacuum gauge)

Chemical (pH meter, Refractometer)

Temperature (Digital thermometer, Temperature data logger, Temperature recorder, Autoclave, Oven, Freezer and other)

Other (Centrifuge, Moisture balance, etc.)

Mass Calibration

Mass Calibration

Mass Calibration

 1,108 total views,  2 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ