ຫ້ອງທົດລອງ ພັນທະມິດ ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້ບໍລິການກກວດວິເຄາະຕະກອນ ແລະ ດິນ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອກວດວິເຄາະ ລັກສະນາທາງກາຍຍະພາບ, ທາງເຄມີ ແລະ ທາງຊີວະພາບ ນອກນັ້ນຍັງໃຫ້ບໍລິການກວດສອບຄຸນລັກສະນະຂອງດິນທາງດ້ານກະສິກຳ.

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງດິນມີບົດບາດສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງນ້ຳ, ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ, ແລະ ສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ. ການປະເມີນຜົນກະທົບໂດຍອີງໃສ່ການກວດວິເຄາະຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິທີຕ່າງໆໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດ, ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຈາກການສະສົມຂອງມົນລະພິດຈາກນ້ຳໃນທຳມະຊາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ປຸ້ຍເກີນຂະໜາດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່.

 

 

ການເກັບຕົວຢ່າງຕະກອນ

 

ເຄື່ອງມືການເກັບຕົວຢ່າງຕະກອນ

 

                                ຕົວຢ່າງຕະກອນ