Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ການວິເຄາະໂລຫະໜັກໃນດິນ

ການວິເຄາະໂລຫະໜັກໃນດິນ

ໂລຫະໜັກສ່ວນໃຫ່ຍເປັນທາດທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ Transition Metals ເຊິ່ງເປັນຜິດຕໍ່ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ເປັນສານທີ່ຄົງໂຕ ບໍ່ສາມາດລະລາຍໂຕໄດ້ ໃນຂະບວນການທຳມະຊາດ ຈິ່ງມີບາງສ່ວນຕົກຕະກອນຢູ່ໃນດິນ.
ການບຳລຸງປັບປຸງດິນ ເຊັ່ນປຸຍເຄມີ, ປຸຍອິນຊີ ປູນ ຫລື ສານປັບປຸງດິນທີ່ບໍ່ມີໂລຫະໜັກປົນເປື້ອນສຸູງແລະຢູ່ໃນມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.

•ອາເຊນິກ Arsenic ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2,7
•ທາດປະສົມແຄັດມຽມ Cadmium compound ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 810
•ໂຄມຽມ 6 Chromium Hexavalent ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 640
•ຊືນ Lead ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 750
•ທາດປະສົມ ແມັງການິສManganese compound ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 32,000
•ທາດປະສົມບາຫລອດMercury compound ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 610
•ນິເເກລ Nickel ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 41,000
•ເຊເລນຽມ Selenium ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 10,000

ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ: 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 447 total views,  1 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ