Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ການກະສິກຳເຮັດໃຫ້ດິນມີການເຊື່ອມສະພາບ

ການກະສິກຳເຮັດໃຫ້ດິນມີການເຊື່ອມສະພາບ

ການກະສິກຳເຮັດໃຫ້ດິນມີການເຊື່ອມສະພາບ, ຈະຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ເອື້ອອຳນວຍຕໍ່ການເຮັດກະສິກຳ ເນື່ອງຈາກຄຸນນະພາບທາງດ້ານຕ່າງໆຂອງດິນບໍ່ເໜາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດເຊັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະທາງເຄມີຂອງດິນ ມີສະພາບເປັນອາຊິດແກ່,
ດິນເຄັມ ແລະ ອື່ນໆ. ສ່ວນທາງດ້ານກາຍະພາບດິນ ແມ່ນສູນເສຍໂຄງສ້າງ ເຮັດໃຫ້ດິນມີການອັດຕົວເເໜ້ນ ຂາດຊ່ອງວ່າງຂອງດິນ ຄວາມສົມບູນ ຫລື ປະລິມານຂອງທາດອາຫານຫລຸດລົງ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ສົມດຸນ.
ການເຮັດການກະເສດຕິດຕໍ່ກັນເປັນໄລຍະຢາວນານໂດຍຂາດການກວດສອບດິນ ຂາດການປັບປຸງບຳລຸງຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ດິນ, ສົ່ງຜົນຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງພືດພັນ, ໃນດິນດຽວກັນຫາກມີການປູກພືດຕ່າງຊະນິດກັນ ອາດມີລາຍລະອຽດຂອງການປັບປຸງດິນຕ່າງກັນ.
ດັ່ງນັ້ນ ຄວນມີການກວດສອບດິນ ແລະ ວິເຄາະດິນເຊິ່ງນຳໄປສູ່ວິທີການປັບປຸງບຳລຸງດິນ.
ຄ່າມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດິນ ສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ ກຳນົດໄວ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຄ່າທາດເຄມີ
Benzo (A) pyrene (C20H12) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 0, 6
Cyanide compound (CN) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 11
Polychlorobiphenyls (PCBs) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 2, 2
ບໍ່ໃຫ້ເກີນ inyl Chloride (CH2=CHCL) ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 1, 5
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 459 total views,  3 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ