Dongpalane Thong Village, Sisattanak, Vientiane Capital, Laos+856 (21) 263962, (20) 5555 7623  

ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດທີ່່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດທີ່່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ

ຕ້ອງມີຄ່າ pH ຢູ່ລະຫວ່າງ 6.5-8.5 ຕາມມາດຕະຖານຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.
ການດື່ມນໍ້າທີ່ມີຄ່າ pH ຕໍ່າກວ່າ 6.5 ຫຼື ສູງກວ່າ 8.5 ຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໂລກໄພຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ນີ້ວໃນໄຕ, ຕ່ອມລູກໝາກໃຫຍ່, ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍ, ສຸຂະພາບອ່ອນເພຍ ແລະ ອື່ນໆ. ນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດນໍ້າຫ້າ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນກວດກາໃນທຸກໆ 6 ເດືອນ ຂອງກົມອາຫານ ແລະ ຢາ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ມີຄ່າ pH ຢູ່ລະຫວ່າງ 6.6-7.7 ຖືວ່າເປັນຄ່າທີ່ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານຂອງນໍ້າດື່ມບໍລິສຸດ.
E.Coli ເປັນເຊື້ອແບັກທີ່ເລຍແກມລົບ Gram negative bacteria
ຮູບຮ່າງເປັນແທ່ງ rod shape ເຕີບໂຕໄດ້ທັງທີ່ມີ ອອກຊີເຈນ ແລະ ບໍ່ມີອອກຊີເຈນຢູ່ໃນວົງ Enterobacteriaceae ເປັນແບັກທີ່ເລຍທີ່ຈັດຢູ່ກຸ່ມໂຄລິຟອມ coliform ປະເພດ fecal colilorm
ເຊິ່ງໃຊ້ເປັນດັດສະນີໍຊີ້ບອກສຸກຂະລັກສະນະ ຂອງອາຫານ ແລະ ນໍ້າ.
ຫ້ອງທົດລອງພັນທະມິດ (PAL) ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການວິເຄາະຄຸນນະພາບນໍ້າ, ດ້ວຍລະບົບການວິເຄາະທີ່ທັນສະໄໝ, ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມຍັງສາມາດຢັ້ງຢືນກັບອົງການທີ່ໃຫ້ການຄວບຄຸມ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ້າໄດ້.
ໂດຍທ່ານສາມາດກວດສອບໃນຄົວເຮືອນ, ແມ່ນ້ຳລຳເຊ, ໂຮງງານນ້ຳ ຫຼື ໂຮງງານທີ່ໃຊ້ນໍ້າເຂົ້າໃນການຜະລິດ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
ເບີໂທຫ້ອງການ 021 410 214
ເບີມືຖື ແລະ ວັອດແອັບ: 020 555 576 23

 356 total views,  1 views today

ທີ່ຢູ່

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ